Η προστασία της υγείας και της ευζωίας των παραγωγικών ζώων είναι το κλειδί για την απόδοση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η διαρκής παρακολούθηση της υγείας των ζώων μέσω έξυπνων τεχνολογιών και η ανάλυση των πλούσιων δεδομένων που προκύπτουν είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη ασθενειών που συνδέονται με μεγάλες οικονομικές απώλειες, η μείωση της χρήσης αντιβιοτικών και φαρμάκων και η ελαχιστοποίηση των απωλειών παραγωγής.

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους στην πρώτη γραμμή και σχεδιάσαμε μία υπηρεσία συμβουλευτικής στην Κτηνοτροφία Ακριβείας που περιλαμβάνει:

Μηνιαίες επισκέψεις για την παρακολούθηση της υγείας & ευζωίας των ζώων

Ανάλυση δεδομένων εκτροφής

Δημιουργία μίας βάσης δεδομένων μικροβιολογικού προφίλ της εκτροφής 

Κατάρτιση ειδικού σχεδίου βελτίωσης της υγείας του μαστού και της ποιότητας γάλακτος της εκτροφής, με επίκεντρο τους στόχους που θέτει ο/η κτηνοτρόφος

Χάρη σε αυτή την υπηρεσία οι κτηνοτρόφοι εξοικονομούν χρήματα μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος που παράγουν και μέσα από τη λήψη πιο αποτελεσματικών διαχειριστικών αποφάσεων με βάση τα δεδομένα.